Search
  Cover Story (3)
  News in News (8)
  K-Contents (4)
  K-Food Story (13)
  K-Festival (4)
  Fashion (2)

      Samiljeol - The March 1st Movement Day
 
  Samiljeol - The March 1st Movement Day  
     
   
 
'삼일절' หรือ 'วันอิสรภาพเกาหลี' หรือ 'The March 1st Movement Day' 
 
วันอิสรภาพเกาหลี ?
 
ย้อนกลับไปในตอนที่เกาหลียังอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น ในวันที่ 1 มีนาคม 1919 เกาหลีได้เกิดการประท้วงต่อรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นการแสดงชาตินิยมของความแข็งแกร่งและการต่อต้านการปกครองของกองทัพญี่ปุ่นในเกาหลี
 
จากเหตุการณ์นั้นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในประเทศเกาหลี จนในที่สุดก็ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาลของเกาหลีขึ้น
 
ทำให้ทุกวันที่ 1 มีนาคมในเกาหลีของทุกปี เป็นวัน '삼일절' (ซัมอิลจอล) และยังเป็นอีกหนึ่งวันหยุดที่สำคัญของประเทศเกาหลีอีกด้วย!
 
ทำไมต้อง ’삼일절‘ (ซัมอิลจอล) ?
 
ซัมอิลจอล (삼일절) มาจาก
삼 (ซัม) = 3
일 (อิล) = วัน / 1
절 (จอล) = วันเทศกาล
แปลตรงตัวคือ “3-1 Festival Day” เป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และบางครั้งก็มีการเรียกวันนี้ว่า ‘만세운동’ (มันเซอุนดง) แปลว่า เทศการมันเซ (만세) = คือท่าทางการยกมือเพื่อแสดงการเฉลิมฉลองของคนเกาหลี อีกด้วย
 
 
ขอขอบคุณข้อมูล และสามารถอ่านประวัติเกี่ยวกับวันอิสรภาพเกาหลีเพิ่มเติมต่อได้ที่ : https://www.creatrip.com/th/news/1683