Search
  Cover Story (3)
  News in News (8)
  K-Contents (3)
  K-Food Story (13)
  K-Festival (4)
  Fashion (2)

      เกาหลีใต้อนุญาตนักท่องเที่ยวอยู่ไม่เกิน 12 ช.ม.ไม่ต้องขอวีซ่า
 
  เกาหลีใต้อนุญาตนักท่องเที่ยวอยู่ไม่เกิน 12 ช.ม.ไม่ต้องขอวีซ่า  
     
   
  นับตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไป นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน รัสเซีย และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถเข้าไปถึงกรุงโซลของเกาหลีใต้ และพื้นที่ใกล้เคียงได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า ถ้าหากอยู่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง รัฐบาลเกาหลีใต้ คาดว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเดือนละ 8,000 คน